Introduction

ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΜΕ: ΔΡΑΣΗ 1

Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 18.000€ έως 30.000€

ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΜΕ: ΔΡΑΣΗ 1

 

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της ψηφιακής και τεχνολογικής ωριμότητας των ελληνικών ΜμΕ μέσω της προώθησης και αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων, τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τη θέση των ΜμΕ στις διεθνείς αγορές, να ενθαρρύνουν την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Η Δράση 1, αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στη λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Από την 23/02/2023 έως την εξάντληση του προϋπολογισμού ανά περιφέρεια. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Δαπάνες εξοπλισμού: προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους πελάτες ή προμηθευτές κλπ.
 • Δαπάνες λογισμικού: προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, KPIs, EDI, BMPs κλπ), επεξεργασία εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής κλπ.
 • Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών: συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης.
 • Έμμεσες δαπάνες (υποχρεωτική κατηγορία δαπάνης).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες:

 • Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
 • Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο κατηγορία περιφέρειας.
 • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
 • Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον έτος.
 • Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά σε ΚΑΔ που περιέχονται στο Παράρτημα Χ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ορίζεται από 50% έως 60%, ανάλογα με την Περιφέρεια και το μέγεθος της επιχείρησης. Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται στις περιοχές Δίκαιης Μετάβασης (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης και Δήμος Μεγαλόπολης, Δήμος Γορτυνίας, Δήμος Τρίπολης, Δήμος Οιχαλίας), η ενίσχυση για δημόσια επιχορήγηση ανέρχεται έως το 60% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης, ενώ για ιδιωτική συμμετοχή στο 40%.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 90.000.000€ εκ των οποίων τα 19.800.000€ αφορούν στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου και τα υπόλοιπα 70.200.000€ τις υπόλοιπες περιφέρειες (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα)

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: από 18.000€ έως 30.000€ ανά επενδυτική πρόταση.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δε δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δε διαθέτει τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

ΓΕΝΙΚΑ

 • Επιτρέπεται η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης μόνο σε μία από τις δράσεις «Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», «Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», «Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ».
 • Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλλει μία (1) νέα αίτηση χρηματοδότησης μόνο στην περίπτωση που έχει απορριφθεί ή αποσυρθεί οικειοθελώς.
 • Καθεστώς ενίσχυσης Καν. Ε.Ε. 1407/2013 De Minimis.
 • Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία οριστικής υποβολής.
 • Δεν εφαρμόζεται σε ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς: αλιείας, υδατοκαλλιέργειας, πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων.
 • Υποβάλλεται υποχρεωτικά μία τουλάχιστον προσφορά για κάθε δαπάνη άνω των 20.000€.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης (Ισχύον Καταστατικό, εκπροσώπηση, μετοχική σύνθεση κλπ),
 • Άδεια λειτουργίας ή ΥΔ ότι δεν απαιτείται,
 • ΥΔ (Παράρτημα VII),
 • ΥΔ ιδιότητα ΜμΕ (Παράρτημα IV),
 • ΥΔ Σώρευσης και πίνακα επιχορηγήσεων DE MINIMIS (Παράρτημα V),
 • Οικονομικά στοιχεία δύο τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων,
 • Ε1,
 • Προσφορά για δαπάνη άνω των 20.000€,
 • Απαιτούμενα δικαιολογητικά για συνδεδεμένες / συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (μετοχική σύνθεση, εκπροσώπηση, Ε3, ισολογισμοί, στοιχεία προσωπικού),
 • Σύμβαση δικαιόχρησης σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι μέλος οργανωμένου δικτύου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 • Φορολογική ενημερότητα,
 • Ασφαλιστική ενημερότητα,
 • Φωτοτυπία τραπεζικού εγγράφου,
 • Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας,
 • Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ,
 • ΥΔ,
 • Αποδεικτικό καταχώρησης στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Πηγή: http://21-27.antagonistikotita.gr/

elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο