Introduction

ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΜΕ: ΔΡΑΣΗ 3

Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 200.001€ έως 1.200.000€

ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΜΕ: ΔΡΑΣΗ 3

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της ψηφιακής και τεχνολογικής ωριμότητας των ελληνικών ΜμΕ μέσω της προώθησης και αξιοποίησης προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών με τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τη θέση των ΜμΕ στις διεθνείς αγορές, να ενισχύσουν τη λειτουργική ευελιξία, να βελτιώσουν την παραγωγική διαδικασία αλλά και να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Η Δράση 3, αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Από την 23/02/2023 έως την εξάντληση του προϋπολογισμού ανά περιφέρεια. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Δαπάνες εξοπλισμού, με ενδεικτικές δαπάνες: προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίησης των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας (παραγωγή – μεταφορά – αποθήκευση), παραγωγής / αποθήκευσης / μεταφοράς / με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές, προμήθεια εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού για παραγωγή συστημάτων και εξοπλισμού Industry0, συστημάτων και εξοπλισμού ασφαλείας (π.χ. επιτήρηση χώρων, κυβερνοπροστασία κ.α.), συστήματα και εξοπλισμού μη-επανδρωμένων ή αυτόνομων οχημάτων, συστημάτων αυτοματοποίησης, ρομποτικών συστημάτων κ.α.
 • Δαπάνες λογισμικού, με ενδεικτικές δαπάνες: προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυίας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών κλπ.
 • Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση, με ενδεικτικές δαπάνες: συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων κλπ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες:

 • Να υποβάλλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.
 • Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο κατηγορία περιφέρειας.
 • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
 • Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον έτος.
 • Η επένδυση να αφορά αποκλειστικά σε ΚΑΔ που περιέχονται στο Παράρτημα IV – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ), στο οποίο περιλαμβάνονται οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας, όπως αναφέρονται στους Κανονισμούς ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ) και ΕΕ 1407/2013 (De Minimis).
 • Να έχουν εννέα (9) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 70 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της παρούσας πρόσκλησης.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: Έως 60% ανάλογα με την Περιφέρεια και την δαπάνη.

Ένταση (%) ενίσχυσης με βάση το Άρθρο 14 ΓΑΚ

Επιλέξιμες δαπάνες

Περιφέρειες / περιφερειακές ενότητες

Δημόσια επιχορήγηση (%) έως

Ιδιωτική συμμετοχή (%) έως

Μεσαίες επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις

Μεσαίες επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις

1.Δαπάνες εξοπλισμού

2.Δαπάνες λογισμικού

Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Ανατ. Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία , Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος

50%

50%

50%

50%

Νότιο Αιγαίο

40%

50%

60%

50%

Δυτικός Τομέας Αθηνών

25%

35%

75%

65%

Ανατολική Αττική

35%

45%

65%

55%

Δυτική Αττική

35%

45%

65%

55%

Πειραιάς, Νήσοι

35%

45%

65%

55%

Ένταση ενισχύσεων (De Minimis)

Περιφέρειες (για όλο το σύνολο)

Δημόσια επιχορήγηση (%)

έως

Ιδιωτική συμμετοχή (%)

έως

Μεσαίες επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις

Μεσαίες επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις

50%

50%

50%

50%

Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης

60%

60%

40%

40%

Σε περίπτωση που οι ενισχύσεις ακολουθούν το πλαίσιο του Άρθρου 18 του ΓΑΚ, Οι δαπάνες για παροχή υπηρεσιών δεν μπορούν να υπερβούν το 50% είτε της δημόσιας επιχορήγησης, είτε της ιδιωτικής συμμετοχής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 60.000.000€ εκ των οποίων τα 13.200.000€ αφορούν στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου και τα υπόλοιπα 46.800.000€ τις υπόλοιπες περιφέρειες (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα).

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: από 200.001€ έως 1.200.000€ ανά επενδυτική πρόταση.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δε δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δε διαθέτει τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

ΓΕΝΙΚΑ

Επιτρέπεται η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης μόνο σε μία από τις δράσεις «Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», «Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», «Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ».

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία οριστικής υποβολής.

Ενίσχυση είτε με βάση τον κανονισμό ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ), είτε με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 1407/2013 (De Minimis). Η επιλογή ενός εκ των δύο είναι υποχρεωτική.

Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά δύο (2) προσφορές για κάθε δαπάνη, οποιασδήποτε κατηγορίας καθαρής αξίας άνω των 50.000€.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης (Ισχύον Καταστατικό, εκπροσώπηση, μετοχική σύνθεση κλπ).
 • Άδεια λειτουργίας ή ΥΔ ότι δεν απαιτείται.
 • ΥΔ Νόμιμου εκπροσώπου (Παράρτημα VI).
 • ΥΔ (Παράρτημα V) Υπόδειγμα δήλωσης ΜμΕ.
 • ΥΔ για Δήλωση σώρευσης και πίνακα επιχορηγήσεων DE MININMIS.
 • ΥΔ για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής (Παράρτημα ΧΙ – βάσει Καν. 651/2014).
 • ΥΔ λογιστή για μη προβληματικότητα (σύμφωνα με Παράρτημα VΙΙ – βάσει 651/2014).
 • Οικονομικά στοιχεία δύο τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων.
 • Απαιτούμενα δικαιολογητικά για συνδεδεμένες / συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (μετοχική σύνθεση, εκπροσώπηση, Ε3, ισολογισμοί, στοιχεία προσωπικού).
 • Σύμβαση δικαιόχρησης σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι μέλος οργανωμένου δικτύου (Franchise).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 • Φορολογική ενημερότητα,
 • Ασφαλιστική ενημερότητα,
 • Φωτοτυπία τραπεζικού εγγράφου,
 • Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας,
 • Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ,
 • ΥΔ,
 • Αποδεικτικό καταχώρησης στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Πηγή: http://21-27.antagonistikotita.gr/

elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο