1.1

2.2

1.31.41.51.61.71.81.9

1.10

 

 

 

Κύρια δραστηριότητα μας είναι η εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών και τεχνοοικονομικών μελετών καθώς και η επίβλεψη των αντίστοιχων έργων. Το γραφείο μας δραστηριοποιείται κυρίως στο βιομηχανικό και βιοτεχνικό κλάδο και αναλαμβάνει τόσο μελέτες και επιβλέψεις τεχνικών έργων όσο εκτιμήσεις ακινήτων και μηχανολογικού εξοπλισμού:

 

 

 

1. ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες:

         ισχυρών ηλεκτρικών ρευμάτων,

         ανελκυστήρων,

         θέρμανσης - ψύξης,

         ύδρευσης - αποχέτευσης,

         θερμομόνωσης - ενεργειακής απόδοσης κτιρίου,

         ενεργητικής πυροπροστασίας.

         παθητικής πυροπροστασίας,

         καυσίμου αερίου.

 

2. μελέτες πολιτικού μηχανικού:

         αρχιτεκτονικών,

         στατικών,

         διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

 

3. τεχνοοικονομικές μελέτες αποτελούμενες από:

         κατάρτιση απαιτούμενης μελέτης και υποβολή φακέλου,

         παροχή συμβουλών και τεχνικών οδηγιών,

         υποβολή της πρότασης της επένδυσης,

         παρακολούθηση της υλοποίησης της επένδυσης,

         κλείσιμο του έργου.

 

4. μελέτες βιωσιμότητας.

         αξιολόγηση τεχνικού σχεδιασμού,

         σύγκριση κόστους και οφέλους,

         πρόβλεψη κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνεπειών,

         ανάλυση χρηματοοικονομικών ζητημάτων.

 

5. μελέτες για έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας:

         βιομηχανιών,

         πρατηρίων υγρών καυσίμων,

         συνεργείων αυτοκινήτων.

 

6. περιβαλλοντικές μελέτες (Π.Π.Ε., Μ.Π.Ε. κλπ).

 

7. μελέτες διάθεσης λυμάτων.

 

8. μελέτες τεχνικού ασφαλείας

         μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.

         μελέτη σήμανσης ασφαλείας.

 

9. συστήματα διαχείρισης ποιότητας:

         διαχείριση ποιότητας ISO 9001:2008,

         υγιεινή & ασφάλεια τροφίμων ISO 22000:2005,

         περιβαλλοντική διαχείριση ISO 14001:2004.

 

10. εκτιμήσεις:

         μηχανολογικού εξοπλισμού,

         ακινήτων

 

1. λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων,

 

2. αρμοδιότητας τεχνικού ασφαλείας, και

 

3. γενικά διεκπεραιώσεις υποθέσεων που αφορούν:

         Διεύθυνση Ανάπτυξης,

         Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών,

         Τμήμα Πολεοδομίας,

         Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.,

         Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 

 

 

 

© Copyright 2005-2019 | VCE

All Rights Reserved